Quan hệ cổ đông

52. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (kèm tài liệu)

logo_conincoHội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 

51. CONINCO - Công bố thông tin v/v thông qua kế hoạch và chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2017

logo_conincoHội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Công văn số 46/2017/CONINCO - CBTT ngày 30 tháng 03 năm 2017 về việc thông qua kế hoạch và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Đọc thêm...
 

50. CONINCO - Báo cáo thường niên 2016

logo_conincoHội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2016.

Đọc thêm...
 

49. CONINCO thông báo thay đổi mẫu và trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

logo_conincoHội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông công văn số 35/2017/TB-HĐQT ngày 21/3/2017 về việc thay đổi mẫu và trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Đọc thêm...
 

48. CONINCO - Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

logo_conincoHội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

Đọc thêm...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL