64. CONINCO - Thông báo về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

 

 

 

 

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem:
- Nghị quyết số 89/2017/NQ-HĐQT ngày 2/10/2017 về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
- Công bố thông tin số 2010/2017/CONINCO về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.