65. CONINCO - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

 

 

 

 

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem:
- Công văn số 90/2017/CONINCO/CV-CT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017