15. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi Quý cổ đông Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi bổ sung theo quy định của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 05/05/2015.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tại đây.