67. CONINCO - Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.


Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem: Tại đây