banner_banlanhdao

Ban lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

TGD_Nguyen_Van_Cong_2016

Ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch HĐQT

PTGD_Ha_Minh_coninco

Ông Hà Minh - Ủy viên HĐQT

PTGD_Nguyen_Manh_Tuan_coninco

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT

PTGD_Phan__Ngoc_Cuong_coninco

Ông Phan Ngọc Cương - Ủy viên HĐQT

UV_Ngo_Xuan_Hai_coninco
Ông Nguyễn Xuân Hải - Ủy viên HĐQT

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC


PTGD_Ha_Minh_coninco

Ông Hà Minh - Tổng Giám đốc

PTGD_Nguyen_Manh_Tuan_coninco

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc

PTGD_Phan__Ngoc_Cuong_coninco

Ông Phan Ngọc Cương - Phó Tổng Giám đốc

PTGD_Le_Ngoc_Quang_coninco

Ông Lê Ngọc Quang - Phó Tổng Giám đốc

PTGD_Nguyen_Luong_Binh_coninco
Ông Nguyễn Lương Bình - Phó Tổng Giám đốc
Trưởng Phòng Quản lý kỹ thuật

PTGD_Nguyen_Huu_Truong_coninco

Ông Nguyễn Hữu Trường - Phó Tổng Giám đốc

PTGD_Nguyen_Dang_Quang_coninco
Ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Tổng Giám đốc

ptgd_nguyen_huy_anh_coninco

Ông Nguyễn Huy Anh - Phó Tổng Giám đốc

PTGD_Le_Thanh_Minh_coninco
Ông Lê Thanh Minh - Phó Tổng Giám đốc

PTGD_Nguyen_Minh_Quan_coninco

Ông Nguyễn Minh Quân - Phó Tổng Giám đốc

BAN KIỂM SOÁT

  1. Ông Nguyễn Tiến Doát
  2. Ông Nguyễn Huy Quang
  3. Ông Lê Minh Hoàng
 

Các tin khác trong Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức 14 Tháng 6 2017

Lịch sử công ty 21 Tháng 4 2017

Thành tích và khen thưởng 16 Tháng 4 2014

Các Công ty thành viên và Công ty con 08 Tháng 11 2011

Giới thiệu công ty 09 Tháng 8 2008

Chính sách chất lượng 08 Tháng 8 2008