banner_dichvu_batdongsan

Kinh doanh bất động sản, dịch vụ bất động sản

KINH DOANH B?T ??NG S?N

Kinh doanh b?t ??ng s?n là vi?c b? v?n ??u t? t?o l?p, mua, nh?n chuy?n nh??ng, thuê, thuê mua b?t ??ng s?n ?? bán, chuy?n nh??ng, cho thuê, cho thuê l?i, cho thuê mua nh?m m?c ?ích sinh l?i.

Ph?m vi ho?t ??ng kinh doanh b?t ??ng s?n bao g?m:

 • ??u t? t?o l?p nhà, công trình xây d?ng ?? bán, cho thuê, cho thuê mua;
 • Mua nhà, công trình xây d?ng ?? bán, cho thuê, cho thuê mua;
 • Thuê nhà, công trình xây d?ng ?? cho thuê l?i;
 • ??u t? c?i t?o ??t và ??u t? các công trình h? t?ng trên ??t thuê ?? cho thuê ??t ?ã có h? t?ng;
 • Nh?n chuy?n nh??ng quy?n s? d?ng ??t, ??u t? công trình h? t?ng ?? chuy?n nh??ng, cho thuê; thuê quy?n s? d?ng ??t ?ã có h? t?ng ?? cho thuê l?i.

KINH DOANH D?CH V? B?T ??NG S?N

Kinh doanh d?ch v? b?t ??ng s?n là các ho?t ??ng h? tr? kinh doanh b?t ??ng s?n và th? tr??ng b?t ??ng s?n, bao g?m các d?ch v? môi gi?i b?t ??ng s?n, ??nh giá b?t ??ng s?n, sàn giao d?ch b?t ??ng s?n, t? v?n b?t ??ng s?n, ??u giá b?t ??ng s?n, qu?ng cáo b?t ??ng s?n, qu?n lý b?t ??ng s?n.

Ph?m vi ho?t ??ng kinh doanh d?ch v? b?t ??ng s?n bao g?m:

 • D?ch v? môi gi?i b?t ??ng s?n;
 • D?ch v? ??nh giá b?t ??ng s?n;
 • D?ch v? sàn giao d?ch b?t ??ng s?n;
 • D?ch v? t? v?n b?t ??ng s?n;
 • D?ch v? ??u giá b?t ??ng s?n;
 • D?ch v? qu?ng cáo b?t ??ng s?n;
 • D?ch v? qu?n lý b?t ??ng s?n.
 

Các dự án đã thực hiện