Quan hệ cổ đông

56. CONINCO - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đăng ký mua thêm cổ phần của người nội bộ của Công ty: Ông Phan Ngọc Cương - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 

55. CONINCO thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 

54. CONINCO - Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017 - 2022

logo_conincoHội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị phiên 6

 

 

 

 

Đọc thêm...
 

53. CONINCO công bố kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

logo_conincoHội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 

52. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (kèm tài liệu)

logo_conincoHội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

 

 

 

 

Đọc thêm...
 

51. CONINCO - Công bố thông tin v/v thông qua kế hoạch và chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2017

logo_conincoHội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Công văn số 46/2017/CONINCO - CBTT ngày 30 tháng 03 năm 2017 về việc thông qua kế hoạch và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Đọc thêm...
 

50. CONINCO - Báo cáo thường niên 2016

logo_conincoHội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2016.

Đọc thêm...
 

49. CONINCO thông báo thay đổi mẫu và trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

logo_conincoHội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông công văn số 35/2017/TB-HĐQT ngày 21/3/2017 về việc thay đổi mẫu và trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Đọc thêm...