banner_tuvandauthau

Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn, xây lắp, mua sắm

Cung c?p d?ch v? l?p h? s? yêu c?u/h? s? m?i th?u các gói th?u mua s?m hàng hóa, gói th?u xây l?p, gói th?u t?ng th?u xây d?ng, gói th?u t? v?n xây d?ng
  • T? v?n v? quá trình m?i th?u, t? ch?c ??u th?u và x? lý nh?ng v?n ?? phát sinh trong ??u th?u;
  • T? v?n v? vi?c l?p và hoàn thi?n th? t?c pháp lý trong quá trình ??u th?u;
  • Cam k?t h? s? yêu c?u/h? s? m?i th?u ?áp ?ng yêu c?u v? m?t k? thu?t, yêu c?u v? m?t tài chính, th??ng m?i theo yêu c?u c?a t?ng gói th?u, t?ng d? án;
  • Phân tích, ?ánh giá h? s? d? th?u ?? l?a ch?n nhà th?u ?áp ?ng yêu c?u c?a h? s? yêu c?u/h? s? m?i th?u;
  • T? v?n th??ng th?o, hoàn thi?n h?p ??ng trên c? s? k?t qu? l?a ch?n nhà th?u ???c duy?t;
  • T?t c? các tài li?u và thông tin liên quan ??u ???c b?o m?t theo qui ??nh.

 

Các dự án đã thực hiện