2017/09/10 | Tin nội bộ

CONINCO - Các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020

BCH Đảng ủy đã phân công các đồng chí Đảng ủy viên tham dự và chỉ đạo tại các đại hội.
Các chi bộ đã tổ chức đại hội theo đúng nội dung quy định:
1- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020
2- Kiểm điểm, đánh giá vai trò lãnh đạo của chi ủy hoặc bí thư, phó bí thư (đối với chi bộ không có chi ủy) trong nhiệm kỳ 2015 - 2017.
3- Bầu cử chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Các văn kiện đã thể hiện được tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua, những mặt làm được, chưa làm được, nguyên nhân, kinh nghiệm, nhất là nguyên nhân, kinh nghiệm về những hạn chế, khuyết điểm để đề ra biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Việc tổ chức góp ý văn kiện đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của cán bộ, đảng viên trong việc tham gia báo cáo chính trị của chi bộ, đơn vị.

Công tác nhân sự đại hội được Đảng ủy Công ty chỉ đạo chặt chẽ, nhất là công tác rà soát, bổ sung, quy hoạch cấp ủy. Quy trình công tác nhân sự trước đại hội được thực hiện đúng quy định nên hầu hết danh sách cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị giới thiệu được tín nhiệm cao tại đại hội; công tác nhân sự trong đại hội đảm bảo phát huy tốt dân chủ nội bộ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, giữ vững kỷ cương đại hội.

Các nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã bám sát tình hình thực tế hoạt động của đơn vị và Công ty trong giai đoạn sắp tới, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.