2017/12/06 | Shareholder structure

CONINCO - Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đượt phát hành CP tăng vốn điều lệ từ 44 lên 68 tỷ đồng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 44 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng đến ngày 30/9/2017 đã được kiểm toán.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.