2017/08/10 | Shareholder structure

CONINCO - Thông báo về việc góp vốn và cử đại diện quản lý vốn góp của CONINCO tại CTCP CONINCO Thăng Long

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Quyết định số 62/2017/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc góp vốn và cử đại diện quản lý vốn góp của CONINCO tại Công ty Cổ phần CONINCO Thăng Long.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.