THÔNG TIN VỀ LAS-XD 60 TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH (T.TN)

Phòng thí nghiệm, kiểm định xây dựng và môi trường (mã số LAS-XD 60) thuộc công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO, được thành lập theo quyết định số 160/QĐ-BXD ngày 13/4/1998 của Bộ trưởng bộ Xây dựng và được CONINCO giao cho Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định Công trình quản lý và khai thác. Theo tiến trình phát triển hơn 20 năm qua, đến nay Trung tâm thí nghiệm có hơn 50 cán bộ công nhân viên. Các lĩnh vực chủ yếu của Trung tâm bao gồm: Giám định tư pháp xây dựng, Kiểm định công trình xây dựng, thử nghiệm vật liệu, cấu kiện và đánh giá sự phù hợp.