Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành CP tăng vốn điều lệ từ 22 lên 44 tỷ đồng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành CP tăng vốn điều lệ từ 22 lên 44 tỷ đồng đến ngày 31/12/2015.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Thông báo chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi Quý cổ đông Thông báo chi trả cổ tức 2015 bằng tiền.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

1. Thời gian chi trả cổ tức: 24/5/2016.
2. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
3. Thủ tục và địa điểm chi trả cổ tức:
a. Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
b. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán (P.207) - Trụ sở CONINCO, số 4 Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 24/5/2016.

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi Quý cổ đông Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Pages