CONINCO - Press release on some press information reflecting the corporate governance situation of the Company

Consultant and Inspection Joint Stock Company of Construction Technology and Equipment (CONINCO., JSC) would like to send the State management agencies, press agencies, professional associations, customers, partners, employees, and shareholders of the Company "Press release on some press information reflecting the corporate governance situation of Consultant and Inspection Joint Stock Company of Construction Technology and Equipment (CONINCO., JSC)” in the recent time as follows:

Press Release
(The Translation)

CONINCO - CBTT v/v đính chính thông tin Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo về việc đính chính thông tin Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 bao gồm: 

- Công văn đính chính Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022.
- Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 (đã đính chính).

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT v/v Nghị quyết của HĐQT bầu Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2022-2027

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông:
- Nghị quyết số 29/2022/QĐ-HĐQT ngày 04/05/2022 của Hội đồng Quản trị bầu Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2022-2027.
- Quyết định số 30/2022/QĐ- HĐQT ngày 04/05/2022 của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm ông Phan Ngọc Cương - Thạc sỹ Kinh doanh/ Kỹ sư Xây dựng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.
- Thông báo số 901/2022/TB/CONINCO-VP ngày 04/05/2022 của Văn phòng Công ty về việc Giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của Tổng Giám đốc.

Chi tiết nội dung Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT về danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Thông báo số 18/2022/TB-HĐQT về danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

1. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:
- Ông Nguyễn Văn Công
- Ông Phan Ngọc Cương
- Ông Nguyễn Xuân Hải
- Ông Hà Minh
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn
2. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát:
- Ông Nguyễn Tiến Doát
- Ông Lê Minh Hoàng
- Ông Nguyễn Huy Quang

Sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, Quý cố đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT Nghị quyết của HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 03 năm 2022 về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 31/03/2022

Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022: Cuối tháng 4/2022 (chi tiết sẽ thông báo sau). 

Chi tiết nội dung nghị quyết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Pages