2016/05/25 | Công bố thông tin

CONINCO được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ngày 25/5/2016, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ra Quyết định số 322/QĐ-SGDHN v/v chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
2. Mã chứng khoán: CNN
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 4.400.000 cổ phiếu (Bốn triệu bốn trăm nghìn cổ phiếu)
5. Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 44.000.000.000 đồng (Bốn mươi bốn tỷ đồng)
Chi tiết:
- Quyết định số 322/QĐ-SGDHN ngày 25/5/2016 v/v chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Công bố thông tin ngày 26/5/2016 v/v đăng ký giao dịch Cổ phiếu CNN tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.