2023/05/16 | Đại hội đồng cổ đông

CONINCO - CBTT Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Công bố thông tin nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Chi tiết nội dung Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.