2022/04/08 | Đại hội đồng cổ đông

CONINCO - CBTT Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2022/QĐ-HĐQT ngày 07 tháng 04 năm 2022 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với nội dung như sau: 

1. Thời gian: 8h00 ngày 29 tháng 04 năm 2022
2. Địa điểm: Hội trường tầng 11 CONINCO Tower - Số 4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
3. Chương trình Đại hội thông qua các nội dung sau:
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
+ Trình bày các báo cáo của HĐQT năm 2021, báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021,
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Phương án phân chia lợi nhuận, tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021
+ Kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.
+ Quy chế Hội đồng quản trị
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
4. Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO theo danh sách của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 31/03/2022 hoặc người được ủy quyền hợp lệ.
5. Xác nhận tham dự: Quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự đại hội hoặc Giấy ủy quyền tham dự về Công ty trước ngày 22/04/2022 theo địa chỉ:
Văn phòng HĐQT - Phòng 807 CONINCO Tower - Số 4 phố Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Mọi giải đáp thắc mắc xin liên hệ: bà Ngô Thanh Nguyên - ĐT: 0912398184/ ông Lê Minh Hoàng: ĐT 0904121213
Mẫu Giấy đăng ký tham dự/ Giấy uỷ quyền tham dự quý cổ đông xin tải tại mục 3 được gửi kèm theo thông báo này.
6. Quy định tham dự đại hội: Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tham dự đại hội mang theo CMND hoặc hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký tham dự.
7. Tài liệu họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.