2022/03/09 | Công bố thông tin

CONINCO - CBTT Nghị quyết của HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 03 năm 2022 về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 31/03/2022

Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022: Cuối tháng 4/2022 (chi tiết sẽ thông báo sau). 

Chi tiết nội dung nghị quyết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.