2022/06/16 | Công bố thông tin

CONINCO - CBTT Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Nghị quyết số 45/2022/QĐ-HĐQT ngày 16/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức: 01/07/2022
2. Ngày thanh toán cổ tức: 20/07/2022

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.