2022/04/18 | Công bố thông tin

CONINCO - CBTT về danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Thông báo số 18/2022/TB-HĐQT về danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

1. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:
- Ông Nguyễn Văn Công
- Ông Phan Ngọc Cương
- Ông Nguyễn Xuân Hải
- Ông Hà Minh
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn
2. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát:
- Ông Nguyễn Tiến Doát
- Ông Lê Minh Hoàng
- Ông Nguyễn Huy Quang

Sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, Quý cố đông vui lòng xem file đính kèm.