2021/05/24 | Công bố thông tin

CONINCO - CBTT v/v biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chi tiết nội dung Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.