2023/04/18 | Đại hội đồng cổ đông

CONINCO - CBTT v/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 4 năm 2023 về việc thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thời gian tổ chức: Sáng Thứ 2 ngày 15 tháng 5 năm 2023 tại Trụ sở Công ty.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.