2022/05/04 | Công bố thông tin

CONINCO - CBTT v/v Nghị quyết của HĐQT bầu Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2022-2027

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông:
- Nghị quyết số 29/2022/QĐ-HĐQT ngày 04/05/2022 của Hội đồng Quản trị bầu Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2022-2027.
- Quyết định số 30/2022/QĐ- HĐQT ngày 04/05/2022 của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm ông Phan Ngọc Cương - Thạc sỹ Kinh doanh/ Kỹ sư Xây dựng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.
- Thông báo số 901/2022/TB/CONINCO-VP ngày 04/05/2022 của Văn phòng Công ty về việc Giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của Tổng Giám đốc.

Chi tiết nội dung Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.