2014/10/09 | Hoạt động kinh doanh

CONINCO tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014

Ngày 9 tháng 10 năm 2014, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014.

Dự đại hội là các cổ đông đủ tiêu chuẩn tham dự họp theo Điều lệ của Công ty và khách mời là Ông Thân Hồg Linh – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam -VNCC cùng toàn thể Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo CONINCO.

Đại hội diễn ra hợp lệ theo đúng trình tự, thủ tục hiện hành với 45 cổ đông, đại diện 2.000.080 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,91% tổng số cổ phần phát hành. 

Tại đại hội, Chủ tọa Nguyễn Văn Công - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CONINCO đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động

Nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị Công ty và thực hiện theo quy định hiện hành vể quản trị đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị CONINCO đã kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản Điều lệ mới của CONINCO. Điều lệ mới của Công ty được xây dựng trên cơ sở các quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp và tham chiếu theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

100% cổ đông đã đồng ý thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của CONINCO.

2. Phương án tăng vốn điều lệ, ủy quyền giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục để tiến hành tăng vốn tới khi kết thúc và báo cáo kết quả chào bán

Nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính trong điều kiện thị trường cạnh tranh, đặc biệt là vốn lưu động để bảo lãnh các hợp đồng tư vấn tạo điều kiện thuận lợi để tham gia đấu thầu các gói thầu quốc tế và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh của CONINCO; Hội đồng quản trị đã kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 22.000.000.000 đồng lên 44.000.000.000 đồng.

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội cổ đông thông qua.

Để thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định và bảo đảm tiến độ thành công của đợt phát hành, Hội đồng quản trị CONINCO đã kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị CONINCO lập hồ sơ đăng ký phát hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định hiện hành; thực hiện việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu.

43 cổ đông nắm giữ 99,63% cổ phần dự họp đã  bỏ phiếu chấp thuận thông qua Phương án tăng vốn điều lệ và ủy quyền giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục để tiến hành tăng vốn tới khi kết thúc và báo cáo kết quả chào bán.

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 của Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO đã kết thúc thành công tốt đẹp với kết quả tán thành việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Phương án tăng vốn điều lệ.