2023/05/15 | Đại hội đồng cổ đông

CONINCO tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Sáng ngày 15/05/2023 tại Hội trường tầng 11 tòa nhà CONINCO TOWER, Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội bắt đầu từ 8h30 – 12h15 với sự tham dự của ông Nguyễn Văn Công – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa đại hội; các thành viên HĐQT; các cổ đông và đại diện được ủy quyền, tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội đạt 99,27% tổng số cổ phần phát hành của Công ty. Đại hội còn có sự tham dự của ông Thân Hồng Linh – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC).
Chủ tọa đại hội – Ông Nguyễn Văn Công đã khai mạc đại hội và triển khai các thủ tục cần thiết để tiến hành đại hội một cách hợp lệ. 

Ông Nguyễn Văn Công – Chủ tịch HĐQT (giữa), Chủ tọa điều hành Đại hội
Ông Nguyễn Văn Công – Chủ tịch HĐQT (giữa), Chủ tọa điều hành Đại hội
Ông Lê Minh Hoàng – Thư ký Đại hội đọc thông qua chương trình, quy chế đại hội
Ông Lê Minh Hoàng – Thư ký Đại hội đọc thông qua chương trình, quy chế đại hội

Tại đại hội, các cổ đông đã được nghe ông Lê Thanh Minh – Chánh Văn phòng HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT năm 2022; ông Nguyễn Tiến Doát – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; ông Lê Xuân Tường – Trưởng phòng Tài chính đầu tư và ông Lê Thanh Minh - Chánh Văn phòng HĐQT trình bày các Tờ trình theo chương trình của Đại hội

Ông Lê Thanh Minh – Phó  Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT năm 2022
Ông Lê Thanh Minh – Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT năm 2022 và các Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty, tờ trình khóa room nhà đầu tư nước ngoài
Ông Nguyễn Tiến Doát - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022
Ông Nguyễn Tiến Doát - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022
Ông Lê Xuân Tường - Trưởng phòng Tài chính đầu tư báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2022 và phân chia lợi nhuận theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
Ông Lê Xuân Tường - Trưởng phòng Tài chính đầu tư trình bày các Tờ trình trình Đại hội

Đại hội tiếp tục nghe, thảo luận và thông qua các nội dung về chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát và các Tờ trình của Hội đồng quản trị: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023; Tờ trình Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO; Tờ trình khóa room của nhà đầu tư nước ngoài. Các nội dung đều đã được thông qua tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao.

Các cổ đông thảo luận tại Đại hội
Các cổ đông thảo luận tại Đại hội
Các cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dụng theo tờ trình của HĐQT
Các cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung theo chương trình Đại hội
Toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đã được thông qua với sự nhất trí của các cổ đông và đại diện của cổ đông ủy quyền tham dự đại hội
Toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đã được thông qua với sự nhất trí của các cổ đông và đại diện của cổ đông ủy quyền tham dự đại hội

Bế mạc Đại hội, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Công cảm ơn ông Thân Hồng Linh - Chủ tịch HĐQT VNCC đã tham dự Đai hội, cảm ơn các ý kiến thảo luận của cổ đông tại Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đã được thông qua với sự nhất trí của các cổ đông và đại diện của cổ đông ủy quyền tham dự đại hội, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Công hi vọng năm 2023 CONINCO sẽ hoạt động tốt hơn, nhiều đổi mới hơn, hoàn thiện quy chế công ty, quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết đã được thông qua và phấn đấu mang lại giá trị cổ tức tốt nhất, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. 

Hoa Lữ