2022/04/29 | Đại hội đồng cổ đông

CONINCO - Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau: 
1. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
3. Các tài liệu được thông qua đính kèm biên bản:
- Chương trình đại hội 
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
- Biên bản kiểm phiếu 
- Tờ trình Đại hội về Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021
- Tờ trình Đại hội về Kế hoạch sản xuất và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
- Quy chế Hội đồng Quản trị được thông qua tại đại hội

Chi tiết nội dung Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.