2019/03/08 | Cơ cấu cổ đông

CONINCO - Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ như sau: 

- Ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc.

- Ông Phan Ngọc Cương - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc.

- Ông Nguyễn Hữu Trường - Phó Tổng Giám đốc.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.