2023/04/18 | Đại hội đồng cổ đông

CONINCO - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với nội dung như sau: 

1. Thời gian: 8h30 ngày 15 tháng 05 năm 2023
2. Địa điểm: Hội trường tầng 11 CONINCO Tower - Số 4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
3. Chương trình Đại hội thông qua các nội dung sau:
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023,
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023,
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
+ Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022,
+ Tờ trinh thong qua Kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023,
+ Tờ trình về việc Quyết toán thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023,
+ Tờ trình Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2023,
+ Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO,
+ Tờ trình khóa room nhà đầu tư nước ngoài 0%,
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyển của ĐHĐCĐ.
4. Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO theo danh sách chốt quyền tham dự tại ngày 28/04/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập hoặc người được ủy quyền hợp lệ.
5. Xác nhận tham dự: Quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự đại hội hoặc Giấy ủy quyền tham dự (gửi kèm Thông báo này) về Công ty trước ngày 09/05/2023 theo địa chỉ:
Văn phòng HĐQT - Phòng 807 CONINCO Tower - Số 4 phố Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Mọi giải đáp thắc mắc xin liên hệ: bà Ngô Thanh Nguyên - ĐT: 0912398184/ ông Lê Minh Hoàng: ĐT: 0904121213

Mẫu Giấy đăng ký tham dự/ Giấy uỷ quyền tham dự quý cổ đông xin tải tại mục 3 được gửi kèm theo thông báo này.
6. Quy định tham dự đại hội: Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tham dự đại hội mang theo CCCD hoặc hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký tham dự.
7. Tài liệu họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.