2022/04/20 | Đại hội đồng cổ đông

CONINCO - Thông báo quy định đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022

QUY ĐỊNH ĐẢM BẢO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỂ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Để đảm bảo an toàn cho các Đại biểu tham dự cuộc họp, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dưng - CONINCO xin thông báo tới quý cổ đông quy định đảm bảo phòng chống dịch Covid 19 để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

- Đề nghị các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự họp thực hiện các biện pháp trong phòng dịch Covid -19 và có kết quả xét nghiệm PCR trong vòng 72 giờ tính đến thời điểm tham dự họp.
- Trường hợp khác: cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự thực hiện test nhanh Covid - 19 do CONINCO tổ chức đề nghị có mặt trước giờ khai mạc 30 phút.
Chỉ những ai có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid - 19 mới đủ điều kiện được tham dự cuộc họp.

Công ty trân trọng thông báo tới quý vị cổ đông.

Một số thông tin khác về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.