2023/05/18 | Đại hội đồng cổ đông

CONINCO - Thông cáo báo chí về Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO trân trọng gửi tới Các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan Báo chí, Hội chuyên ngành, Quý Khách hàng, đối tác, người lao động và cổ đông của Công ty “Thông cáo Báo chí về kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty" như sau: 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

     Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO (Sau đây gọi tắt là Công ty CONINCO) có trụ sở chính tại Số 4, Phố Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
     Đăng ký kinh doanh số: 0100106169
     Mã chứng khoán: CNN
     Điện thoại: 024.38523706
    Thông cáo báo chí đến các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan báo chí, các Hội chuyên ngành, Quý đối tác khách hàng, cổ đông và tập thể người lao động về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

     I/ Tóm tắt thông tin

     Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (Công ty CONINCO) tiền thân là Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Xây dựng được thành lập tháng 4/1979, đến tháng 6/1994 được chuyển đối thành doanh nghiệp tư vấn xây dựng hạng 1 trực thuộc Bộ Xây dựng. Tháng 12/2006 Công ty CONINCO được Bộ Xây dựng phê duyệt chuyển đổi thành Công ty cổ phần. Ngày 24/01/2007, Công ty CONINCO được cấp Đăng ký kinh doanh là Công ty cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Hiện nay, Công ty CONINCO là công ty cổ phần đại chúng, cổ phiếu của công ty (mã chứng khoán: CNN) được giao dịch trên sàn UpCom, có vốn điều lệ là 88.000.000.000 đồng (tám mươi tám tỷ đồng), trong đó tỷ lệ sở hữu vốn của Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) chiếm 19,7%, các cổ đông khác (tổ chức và cá nhân) chiếm 80,3%. Tổng số người lao động tính đến tháng 5/2023 là gần 1.500 người trong Hệ thống CONINCO.

     Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CONINCO, ngày 15/5/2023 vừa qua, Công ty CONINCO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật về công bố thông tin đến các cơ quan quản lý nhà nước và cổ đông.

     Chủ tọa Đại hội là ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch HĐQT. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, về cơ bản các chỉ tiêu chính (Tổng doanh thu; Lợi nhuận trước thuế; Thu nhập bình quân của người lao động, nộp ngân sách nhà nước, …) đã vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra. Đồng thời, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã đặt ra mức tăng trưởng hơn năm 2022. Điều đó nói lên sự chỉ đạo, điều hành đúng đắn của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và nỗ lực của toàn thể người lao động Công ty CONINCO trong suốt thời gian qua.

     Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO khẳng định Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã được tổ chức đúng quy định với số lượng cổ đông tham dự là 40 người, chiếm tỷ lệ 99.27% vốn điều lệ.

      II/ Tóm tắt diễn biến Đại hội :

     Tại Đại hội, Ban tổ chức đã lấy biểu quyết bằng hình thức giơ tay của các cổ đông về các nội dung và chương trình của Đại hội. Tỷ lệ đồng thuận là 100%

     Các bộ phận chức năng Công ty thay mặt Chủ tọa đọc các tài liệu như nội dung trong chương trình đã được Đại hội thông qua.

     Trong thời gian thảo luận, có một số cổ đông ngoài sở hữu tỷ lệ 0,12% tổng số cổ phần phát hành và 03 cổ đông là người lao động của Công ty đã có ý kiến. Chủ tọa và người phụ trách các lĩnh vực liên quan đã trả lời, giải đáp thấu đáo những câu hỏi của các cổ đông thuộc thẩm quyền giải quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

     Đại diện cổ đông VNCC phát biểu một số ý kiến đóng góp cho Đại hội.

     Sau thời gian thảo luận, các cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu và biểu quyết với kết quả như sau :

     Thông qua các Báo cáo tại Đại hội: Đạt tỷ lệ l00%

    1. Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.
    2. Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.

     Thông qua tờ trình tại Đại hội:
    1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế; Tỷ lệ thông qua 81,48 %
    2. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022; Tỷ lệ thông qua 99,45 %.
    3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Tỷ lệ thông qua 82,8 %.
    4. Thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023; Tỷ lệ thông qua 99,88 %.
   5. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn là một trong các công ty kiểm toán độc lập của năm tài chính 2023; Tỷ lệ thông qua 77,06 %.
    6. Thông qua một số nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO.  Tỷ lệ thông qua 77,07 %.
    7. Thông qua Khóa Room nhà đầu tư nước ngoài 0% căn cứ Nghị định 31/2021/NĐ-CP, Điều 17, Mục 2 và Mục A Phụ lục I quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2020, ngành nghề “Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” thuộc danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài. Tỷ lệ thông qua 94,14 %

     Kết quả Đại hội (Biên bản, Nghị quyết Đại hội và các tài liệu liên quan) đã được công bố thông tin công khai, theo quy định của Luật Chứng khoán.

     III/ Kết luận :

     Để tránh có những thông tin sai lệch đã bắt đầu xuất hiện sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 gây ảnh hưởng đến thương hiệu CONINCO và uy tín cá nhân của những người liên quan, CONINCO khẳng định Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được tổ chức theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, minh bạch và đạt được đồng thuận của đa số cổ đông.

     Tất cả các nội dung thông qua tại Đại hội đều được đa số cổ đông thông qua, đạt và vượt tỉ lệ % số phiếu bầu theo quy định tại Quy chế Đại hội, Điều lệ và quy định của Pháp luật.

     Công ty CONINCO bằng Thông cáo này khẳng định thông tin Đại hội và kính mong nhận được sự hỗ trợ từ các cổ đông, các cơ quan quản lý, báo chí, khách hàng, đối tác, người lao động trong thời gian tới.

     Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển của ngành Xây dựng nói chung cũng như thương hiệu CONINCO nói riêng, mang lại lợi ích bền vững cho khách hàng, cho tập thể người lao động, cổ đông Công ty.

     Trân trọng./.

                                                                                                                                                               ỦY VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                                                         Phan Ngọc Cương

                                                                                                                                                                                  (Đã ký)   

Chi tiết vui lòng xem file Thông cáo Báo chí đính kèm.