2020/06/25 | Phòng thí nghiệm

Kiểm định chất lượng công trình Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch - Quảng Bình

Một số hình ảnh kiểm định chất lượng, khối lượng thi công Dự án: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I thuộc Trung tâm điện lực Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình. Do Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định Công trình - TTN thực hiện tại hiện trường từ ngày 20/6/2020.

Đánh giá sơ bô chất lượng đất đắp tại hiện trường
Đào kiểm tra chiều dày lớp đất
Hoàn thiện hố đào chuẩn bị cho kiểm tra độ chặt
Kiểm tra độ chặt từng lớp đất đắp tại hiện trường bằng phương pháp rót cát