2017/03/08 | CONINCO TOWER

Thông báo chi tiết thông tin về sản phẩm huy động vốn góp xây dựng tòa nhà CONINCO TOWER

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến:

- Ban Tổng Giám đốc, các Phòng quản lý,
- Các Trung tâm sản xuất trực thuộc Công ty,
- Các Công ty trong hệ thống nhượng quyền, Công ty con,
- Các cá nhân là cán bộ trong Công ty.

Công văn số 25/2017/TB/CONINCO-HĐQT thông báo chi tiết thông tin về sản phẩm huy động vốn góp xây dựng tòa nhà CONINCO Tower.