2014/09/29 | Hoạt động kinh doanh

Thông báo mời họp v/v tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2014

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty.

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2014

Số: 38 /2014/TB-HĐQT ngày 25 tháng 09 năm 2014

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 9h00 ngày  09 tháng 10 năm 2014 
2. Địa điểm: Hội trường tầng 6 nhà 7 tầng trụ sở Công ty CONINCO- Số 4 Tôn Thất Tùng – Đống Đa - Hà Nội 
3. Các cổ đông (các cổ đông có thể tập hợp thành nhóm và cử cổ đông đại diện tham dự họp), người được cổ đông uỷ quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền để kiểm tra tư cách đại biểu. 
Mẫu Giấy đăng ký tham dự và Giấy uỷ quyền được gửi kèm theo thông báo này.
4. Nội dung họp:
+ Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CONINCO theo điều lệ mẫu quy định của Công ty đại chúng; 
+ Thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty CONINCO.

Trân trọng kính báo.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH