2020/06/10 | Phòng thí nghiệm

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BXD: Một số quy định về quản lý VLXD, thí nghiệm, kiểm định chuyên ngành xây dựng

Ngày 23/03/2020, Bộ Xây dựng đã phát hành Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BXD về việc hợp nhất Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 và Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020.

Văn bản quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động:

- Đầu tư xây dựng;

- Khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm VLXD, sản xuất, kinh doanh VLXD;

- Quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Đối với lĩnh vực Hoạt động đầu tư xây dựng, văn bản nêu rõ các hành vi vi phạm đồng thời đưa ra các biện pháp xử phạt, khắc phục. Trong đó, việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn, lựa chọn phòng thí nghiệm, tiêu chí kỹ thuật thí nghiệm, năng lực thử nghiệm của Phòng thí nghiệm hay việc phê duyệt kết quả thí nghiệm cũng được quy định rõ. Cụ thể:

Điều 16 Vi phạm quy định thi công công trình xây dựng. Đề cập đến việc thiếu kết quả thí nghiệm hoặc lập phiếu thí nghiệm không đúng quy định; đưa vật liệu, cấu kiện vào công trình mà không thí nghiệm hoặc những vật liệu xây dựng trong danh mục hợp quy nhưng chưa công bố hợp quy.

Điều 25 Vi phạm quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng, sử dụng số liệu, tài liệu trong hoạt động xây dựng. Đề cập đến hành vi sử dụng kết quả thí nghiệm của tổ chức không đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Điều 26 Vi phạm quy định về khảo sát xây dựng. Phiếu kết quả không đáp ứng các nội dung theo quy định, không lưu mẫu khảo sát.

Điều 32 Vi phạm về thi công công công trình xây dựng. Kế hoạch thí nghiệm, kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật; thiếu kết quả thí nghiệm, nghiệm thu chất lượng vật liệu không đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật hoặc thiếu hồ sơ chất lượng.

Điều 37 Vi phạm quy định về lưu trữ. Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng không lưu trữ hồ sơ thí nghiệm, phiếu kết quả thí nghiệm, phiếu nhận mẫu.

Điều 38 Vi phạm quy định về thí nghiệm, kiểm định, đào tạo trong hoạt động xây dựng. Thực hiện kiểm định công trình không đúng trình tự, thủ tục; báo cáo kết quả kiểm định không chính xác; thực hiện thí nghiệm khi chưa đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hoặc không đủ điều kiện năng lực; thực hiện các thí nghiệm, cung cấp các số liệu, kết quả thí nghiệm không đúng quy định, báo cáo kết quả thí nghiệm không chính xác, hoặc số liệu trên phiếu kết quả thí nghiệm không phù hợp với số liệu trong sổ ghi chép kết quả thí nghiệm.