Trang chủ / Dịch vụ / Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

a. Tổ chức đào tạo

Tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn nội bộ và rộng rãi.

b. Hợp tác đào tạo

Hợp tác với các Trường ĐH; Học viện; Công ty trong và ngoài nước cử cán bộ theo học hoặc tổ chức đào tạo tập trung.

c. Nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài khoa học

Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và xây dựng các tiêu chuẩn chuyên ngành đã dăng ký với cơ quan quản lý nhà nước.