Dự án: Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh

Phân loại dự án: Tư vấn giám sát
Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
Địa điểm: 217 Hồng Bàng, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung công việc: Giám sát thi công xây lắp