Dự án: Nhà máy xử lý rác thải Vinh

Phân loại dự án: Dịch vụ khác
Loại hình công trình: Công trình công nghiệp
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần phát triển công nghệ môi trường xanh
Địa điểm: Vinh - Nghệ An
Nội dung công việc: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường