Dự án: Phát triển Đô thị hành lang khu vực tiểu vùng sông Mê Kông giai đoạn 4 tài trợ bởi Ngân hàng Phát triển Châu Á

Phân loại dự án: Dịch vụ khác
Loại hình công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư chuyển giao Worldtech
Địa điểm: Thị trấn Paksan và Thakhek, CHDCND Lào
Nội dung công việc: Tư vấn thực hiện dự án

Nguồn vốn: ODA - ADB