Dự án: Phát triển đô thị loại vừa - tiểu dự án phát triển đô thị Vinh

Loại hình công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật
Chủ đầu tư: Ban quản lý tiểu dự án phát triển đô thị Vinh
Địa điểm: Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Nội dung công việc: Giám sát thi công xây dựng các Gói thầu VH1-02, VH1-03; Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của hợp phần 2; Giám sát xây dựng và hỗ trợ quản lý dự án

- Tổng mức đầu tư: 128 triệu USD
- Quy mô trải rộng 16 phường nội thành và 9 xã ngoại thành
- Quy mô dự án: Tiểu dự án thảnh phố Vinh gồm 4 hợp phần sau:
+ Hợp phần 1: Cải thiện dịch vụ và Nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản, bao gồm:
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư bao gồm các công việc sau: San nền, đường, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh và cải thiện vệ sinh trường học cho 32 trường tiểu học và trung học cơ sở trong tổng số 51 trường của thành phố..
+ Hợp phần 2: Cải thiện vệ sinh môi trường:
Nâng cấp và cải tạo kênh, mương, hồ, hào và xây dựng một trạm bơm nước thải chính.
+ Hợp phần 3: Đường và Cầu đô thị:
Xây dựng mới các tuyến đường và cầu.
+ Hợp phần 4: Tăng cường năng lực và hỗ trợ kỹ thuật:
Hỗ trợ kỹ thuật về: Thực hiện dự án; Quy hoạch đô thị; Quản lý tài sản; Phương tiện thiết bị; Đào tạo và nâng cao năng lực.