Trang chủ / Dịch vụ / Thí nghiệm và Kiểm định công trình

Thí nghiệm và Kiểm định công trình

Kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng công trình và cấu kiện, vật liệu xây dựng là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng; cấu kiện, vật liệu xây dựng so với yêu cầu của thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật thông qua việc thí nghiệm kết hợp với việc xem xét, đánh giá hiện trạng bằng trực quan.

a. Tổ chức kiểm định lập đề cương kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng trình tổ chức, cá nhân có yêu cầu kiểm định xem xét chấp thuận. Nội dung của đề cương bao gồm các công việc chủ yếu sau:

Mục đích, yêu cầu, nội dung thực hiện, quy trình và phương pháp kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng;
Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng trong việc thực hiện kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng;
Danh sách nhân sự và người được phân công chủ trì thực hiện kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng các thông tin về năng lực của các cá nhân tham gia thực hiện;
Các thiết bị chính, phòng thí nghiệm được sử dụng để thực hiện kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng;
Chi phí thực hiện, thời gian dự kiến hoàn thành việc kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng;
Các điều kiện khác để thực hiện kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng.

b. Tổ chức kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng thực hiện kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng theo đúng đề cương được chấp thuận;

c. Tổ chức kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng lập báo cáo đánh giá, kết luận theo nội dung yêu cầu kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng của hợp đồng và gửi cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng.

CONINCO có hệ thống phòng thí nghiệm xây dựng LAS-XD60, LAS-XD196 được Bộ Xây dựng công nhận khả năng thực hiện các phép thử và thí nghiệm cho các loại vật liệu xây dựng, thí nghiệm hiện trường và thí nghiệm môi trường. Với những thiết bị thí nghiệm kiểm định hiện đại được kết nối với các phần mềm xử lý số liệu liên tục được cập nhật, CONINCO đảm bảo cung cấp cho các Chủ đầu tư các kết quả thí nghiệm kiểm định chính xác, trung thực và kịp thời nhất.

Phòng Thí nghiệm kiểm định xây dựng và môi trường thuộc Công ty Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng mã số LAS-XD60, địa chỉ: Số 4 Tôn Thất Tùng - Quận Đống Đa - Tp Hà Nội

(Quyết định số 156/QĐ-BXD ngày 25 tháng 01 năm 2006 công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng và môi trường thuộc Công ty Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng)

(Quyết định số 1041/QĐ-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng và môi trường thuộc Công ty  cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO về việc bổ sung phép thử được thực hiện áp dụng cho Thử nghiệm Kính xây dựng)

Phòng Thí nghiệm vật liệu xây dựng thuộc Chi nhánh Công ty Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng, mã số LAS-XD196, địa chỉ: Số 34 Phổ Quang - P.2 - Q Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh.

(Quyết định số 2342/QĐ-BXD ngày 21 tháng 12 năm 2005 công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Phòng Thí nghiệm vật liệu xây dựng thuộc Chi nhánh Công ty Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng)