Dự án: Trường Đại học Dược Hà Nội

Phân loại dự án: Tư vấn quản lý dự án
Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Trường Đại học Dược Hà Nội
Địa điểm: Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh

Tổng mức đầu tư: 57 triệu USD
Nguồn vốn: ODA - EDCF (Hàn Quốc)