Ông Lê Kim Liệu – Trưởng Đoàn TVGS CONINCO (thứ ba từ trái sang) nhận giải thưởng Nhà thầu giám sát công trình xây dựng chất lượng cao