Các cán bộ mới được bổ nhiệm nhận quyết định và chụp ảnh cùng HĐQT và Ban TGĐ