BAN LÃNH ĐẠO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 

NGUYỄN VĂN CÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị


 

HÀ MINH
Ủy viên HĐQT

NGUYỄN MẠNH TUẤN
Ủy viên HĐQT

PHAN NGỌC CƯƠNG
Ủy viên HĐQT

NGUYỄN XUÂN HẢI
Ủy viên HĐQT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
 

HÀ MINH
Tổng giám đốc


"Tuân thủ là tối thượng
Chất lượng là hàng đầu 
Chuẩn xác là phương châm
Văn hóa là nền tảng"

"Compliance is paramount
Only best quality is allowed
Accuracy is priority precept
Corporate culture is basic background"


TS. Hà Minh

PHAN NGỌC CƯƠNG
Phó Tổng Giám đốc

NGUYỄN MẠNH TUẤN
Phó Tổng Giám đốc

LÊ NGỌC QUANG
Phó Tổng Giám đốc

NGUYỄN LƯƠNG BÌNH
Phó Tổng Giám đốc
Trưởng Phòng Quản lý kỹ thuật

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG
Phó Tổng Giám đốc

NGUYỄN ĐĂNG QUANG
Phó Tổng Giám đốc

NGUYỄN HUY ANH
Phó Tổng Giám đốc

LÊ THANH MINH
Phó Tổng Giám đốc

NGUYỄN MINH QUÂN
Phó Tổng Giám đốc

BAN KIỂM SOÁT
 

NGUYỄN TIẾN DOÁT
Trưởng Ban Kiểm Soát

NGUYỄN HUY QUANG
Thành viên Ban Kiểm Soát

LÊ MINH HOÀNG
Thành viên Ban Kiểm Soát