BAN LÃNH ĐẠO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 

NGUYỄN VĂN CÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị


CONINCO - Chắc chắn cho tương lai, là triết lý và mục tiêu chúng tôi luôn hướng tới nhằm phát triển bền vững cho chính Công ty, cho khách hàng và cộng đồng.

PHAN NGỌC CƯƠNG
Ủy viên HĐQT
Tổng Giám đốc

NGUYỄN MẠNH TUẤN
Ủy viên HĐQT
Phó Tổng Giám đốc

HÀ MINH
Ủy viên HĐQT

NGUYỄN XUÂN HẢI
Ủy viên HĐQT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
 

PHAN NGỌC CƯƠNG
Tổng Giám đốc


NGUYỄN MẠNH TUẤN
Phó Tổng Giám đốc

NGUYỄN LƯƠNG BÌNH
Phó Tổng Giám đốc
Trưởng Phòng Quản lý kỹ thuật

LÊ NGỌC QUANG
Phó Tổng Giám đốc

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG
Phó Tổng Giám đốc

NGUYỄN ĐĂNG QUANG
Phó Tổng Giám đốc

NGUYỄN HUY ANH
Phó Tổng Giám đốc

LÊ THANH MINH
Phó Tổng Giám đốc
Chánh Văn phòng HĐQT

NGUYỄN MINH QUÂN
Phó Tổng Giám đốc

TRẦN THANH HẢI
Phó Tổng Giám đốc

NGUYỄN ĐẮC PHƯƠNG
Phó Tổng Giám đốc

LÊ NGUYÊN GIÁP
Phó Tổng Giám đốc

BAN KIỂM SOÁT
 

NGUYỄN TIẾN DOÁT
Trưởng Ban Kiểm Soát

NGUYỄN HUY QUANG
Thành viên Ban Kiểm Soát

LÊ MINH HOÀNG
Thành viên Ban Kiểm Soát