Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công văn số 774/TB-VSD ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 15/8/2016 về việc triệu tập lại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi Quý cổ đông Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 15/8/2016 về việc triệu tập lại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2016.

Thông báo hoãn họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc hoãn họp đại hội cổ đông bất thường năm 2016.

Do có thay đổi về thời gian của đại hội nên Hội đồng quản trị Công ty thông báo tạm hoãn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 vào ngày 29/7/2016 như đã thông báo tới quý vị cổ đông tại thông báo số 66/2016/TB-HĐQT ngày 15/7/2016.

Thời gian tổ chức đại hội mới Hội đồng quản trị sẽ có thông báo chính thức tới Quý vị cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (kèm tài liệu)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

1. Thời gian: 9.00 ngày 05 tháng 5 năm 2015
2. Địa điểm: Hội trường tầng 6 nhà 7 tầng trụ sở Công ty CONINCO (Số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội)
3. Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 31/3/2015.
4. Nội dung đại hội: Xem tài liệu kèm theo
5. Xác nhận tham dự: Quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyên ftham dự (trường hợp ủy quyền cho đại diện tham dự đại hội) về công ty trước ngày 24/4/2015.
6. Quy định tham dự Đại hội: Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội mang theo CMND hoặc hộ chiếu để kiểm tra tư cách cổ đông.

Tài liệu kèm theo:

Trang