Hội nghị tổng kết công tác sản xuất năm 2014 và định hướng kế hoạch năm 2015 các đơn vị do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Quang phụ trách

Ngày 29 tháng 12 năm 2014, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Quang đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác sản xuất năm 2014 và định hướng kế hoạch năm 2015 cho các đơn vị do PTGĐ phụ trách bao gồm: Trung tâm Kiến trúc 1 (T.A1) và Trung tâm Khảo sát và Thiết kế (T.KS).

Hội nghị tổng kết năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 các đơn vị do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Lương Bình phụ trách

Ngày 26 tháng 12 năm 2014, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Lương Bình đã chủ trì Hội nghị tổng kết năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 cho các đơn vị do PTGĐ phụ trách bao gồm: Phòng Quản lý kỹ thuật (P.KT), Trung tâm Nghiên cứu khoa học, công nghệ và Đào tạo – CONINCO (T.NC).

Phó Tổng Giám đốc Lê Thanh Minh chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Trung tâm công trình giao thông

Ngày 26 tháng 12 năm 2014, Phó Tổng Giám đốc Lê Thanh Minh đã chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Trung tâm công trình giao thông (T.GT) do PTGĐ phụ trách.

Hội nghị tổng kết công tác sản xuất năm 2014 và định hướng kế hoạch năm 2015 các đơn vị do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Trường phụ trách

Ngày 31 tháng 12 năm 2014, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Trường đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác sản xuất năm 2014 và định hướng kế hoạch năm 2015 cho các đơn vị do PTGĐ phụ trách bao gồm: Trung tâm Quản lý xây dựng các dự án trọng điểm (T.QD), Trung tâm đầu tư và phát triển dự án (T.ĐT), Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển xây dựng (T.DA).

Hội nghị tổng kết công tác sản xuất năm 2014 và định hướng kế hoạch năm 2015 các đơn vị do Phó Tổng Giám đốc Hà Minh phụ trách

Ngày 30 tháng 12 năm 2014, Phó Tổng Giám đốc Hà Minh đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác sản xuất năm 2014 và định hướng kế hoạch năm 2015 cho các đơn vị do PTGĐ phụ trách bao gồm: Trung tâm Hợp tác và Tư vấn Quốc tế (T.3C), Trung tâm Quản lý xây dựng (T.QX), Trung tâm Chuyển giao công nghệ xây dựng và môi trường (T.MT), Trung tâm Máy xây dựng và công trình công nghiệp (T.MX).

Hội nghị tổng kết công tác sản xuất năm 2014 và định hướng kế hoạch năm 2015 các đơn vị do Phó Tổng Giám đốc Phan Ngọc Cương phụ trách

Ngày 29 tháng 12 năm 2014, Phó Tổng Giám đốc Phan Ngọc Cương đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác sản xuất năm 2014 và định hướng kế hoạch năm 2015 cho các đơn vị do PTGĐ phụ trách bao gồm: Trung tâm Quản lý dự án và đầu tư (T.QL), Trung tâm Thiết kế và quản lý xây dựng (T.TQ).

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Huy Anh chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Trung tâm Kỹ thuật cơ điện và công trình năng lượng

Ngày 27 tháng 12 năm 2014, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Huy Anh đã chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Trung tâm Kỹ thuật cơ điện và công trình năng lượng (T.ME) do PTGĐ phụ trách.

Hội nghị tổng công tác sản xuất năm 2014 và định hướng năm 2015 các đơn vị do Phó Tổng Giám đốc Lê Ngọc Quang phụ trách

Ngày 27 tháng 12 năm 2014, Phó Tổng Giám đốc Lê Ngọc Quang đã chủ trì Hội nghị tổng công tác sản xuất năm 2014 và định hướng năm 2015 các đơn vị do PTGĐ phụ trách bao gồm: Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định công trình (T.TN); Trung tâm Quản lý xây dựng số 1 (T.QX1); Trung tâm Kỹ thuật hạ tầng (T.HT); Trung tâm Kiểm định xây dựng (T.KĐ).

CONINCO chào bán cổ phiếu ra công chúng

Ngày 11 tháng 11 năm 2014, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng số 102/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11 tháng 11 năm 2014.

Xem Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO.

Xem Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO.

Xem Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO tại đây.

Trang