CONINCO - CBTT về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Lê Ngọc Quang

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Quyết định số 69/2022/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại ông Lê Ngọc Quang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Thời hạn bổ nhiệm lại: 05 năm

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Nghị quyết số 65/2022/QĐ-HĐQT ngày 17/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Quyết định số 58/2022/QĐ-HĐQT ngày 15/9/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Lê Nguyên Giáp - Thạc sĩ, Kỹ sư xây dựng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT v/v đính chính thông tin Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo về việc đính chính thông tin Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 bao gồm: 

- Công văn đính chính Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022.
- Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 (đã đính chính).

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Nghị quyết số 45/2022/QĐ-HĐQT ngày 16/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức: 01/07/2022
2. Ngày thanh toán cổ tức: 20/07/2022

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT v/v Nghị quyết của HĐQT bầu Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2022-2027

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông:
- Nghị quyết số 29/2022/QĐ-HĐQT ngày 04/05/2022 của Hội đồng Quản trị bầu Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2022-2027.
- Quyết định số 30/2022/QĐ- HĐQT ngày 04/05/2022 của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm ông Phan Ngọc Cương - Thạc sỹ Kinh doanh/ Kỹ sư Xây dựng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.
- Thông báo số 901/2022/TB/CONINCO-VP ngày 04/05/2022 của Văn phòng Công ty về việc Giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của Tổng Giám đốc.

Chi tiết nội dung Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT về danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Thông báo số 18/2022/TB-HĐQT về danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

1. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:
- Ông Nguyễn Văn Công
- Ông Phan Ngọc Cương
- Ông Nguyễn Xuân Hải
- Ông Hà Minh
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn
2. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát:
- Ông Nguyễn Tiến Doát
- Ông Lê Minh Hoàng
- Ông Nguyễn Huy Quang

Sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, Quý cố đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - TGĐ Hà Minh

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Tổng Giám đốc Hà Minh.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Trang