CONINCO - CBTT Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Công bố thông tin nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Chi tiết nội dung Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT v/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 4 năm 2023 về việc thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thời gian tổ chức: Sáng Thứ 2 ngày 15 tháng 5 năm 2023 tại Trụ sở Công ty.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - Công bố thông tin v/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2023 về việc chốt Danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Ngày chốt DS cổ đông có quyền dự họp: 28/04/2023. 
Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023: trong khoảng từ 15/05/2023 - 20/05/2023 (chi tiết sẽ thông báo sau). 

Chi tiết nội dung nghị quyết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Lê Ngọc Quang

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Quyết định số 69/2022/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại ông Lê Ngọc Quang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Thời hạn bổ nhiệm lại: 05 năm

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Nghị quyết số 65/2022/QĐ-HĐQT ngày 17/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Quyết định số 58/2022/QĐ-HĐQT ngày 15/9/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Lê Nguyên Giáp - Thạc sĩ, Kỹ sư xây dựng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT v/v đính chính thông tin Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo về việc đính chính thông tin Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 bao gồm: 

- Công văn đính chính Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022.
- Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 (đã đính chính).

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Nghị quyết số 45/2022/QĐ-HĐQT ngày 16/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức: 01/07/2022
2. Ngày thanh toán cổ tức: 20/07/2022

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Trang