CONINCO - CBTT về việc bổ nhiệm lại PTGĐ Nguyễn Minh Quân

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Quyết định số 08/2022/QĐ-HĐQT ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Minh Quân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. 

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐQT ngày 27/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 và Thông báo số 32/2021/CONINCO/CV-CT ngày 28/5/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 04 năm 2021 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Chi tiết nội dung nghị quyết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT Nghị quyết họp của HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2021 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 20/04/2021

Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021: Tháng 5/2021 (chi tiết sẽ thông báo sau). 

Chi tiết nội dung nghị quyết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

CONINCO - CBTT Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐQT ngày 19/5/2020 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Trang