CONINCO được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ngày 25/5/2016, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ra Quyết định số 322/QĐ-SGDHN v/v chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trang